Плащания и гаранции

Настоящите Условия за плащане и гаранции уреждат правата и задълженията на клиента, от една страна, наричан за краткост по-надолу „Потребител” и Hostingx.eu, „ЛОД Корпорейшън” ЕООД от друга, наричан по-надолу „Доставчик”.

1. Потребителят е длъжен да заплати сумите, полагащи се на Доставчика във връзка със заявените услуги и/или продукти, без да има право на отказ или претенции, дори и ако заявката е подписана от негов служител, който няма представителна власт, но това е в кръга на служебните му задължения.

2. Потребителят се задължава да заплати на Доставчикът цената на услугите и/или продукти в срока и при условията описани подробно на уеб страниците на Доставчика.

2.1 Цената на услугите и/или продуктите е окончателна и подлежи на промяна само по взаимно споразумение.

2.2 В случай, че плащането е извършено по банков път, Потребителят има право да анулира платежното нареждане чрез писмено уведомление до банката и отправено писмено предизвестие до Доставчика в 30-дневен срок. Това е възможно единствено, ако преди да се пристъпи към анулиране на нареждането цялата дължима стойност на услугата е изплатена на Доставчика.

2.3 При заплащане с кредитна карта, Доставчикът има право да изисква информация за валидността и покритието на кредитната карта на Потребителя. Заплащането на договорената цена се извършва напълно независимо от разликите в курса на валутите или от други фактори – например лихви.

2.4 При договорено периодично месечно плащане, с месечно задължение извършвано чрез кредитна карта, Потребителят декларира следното:

2.4.1 С настоящото удостоверявам подписа си или телефонното потвърждение, относно указанията за задължаването на кредитната ми карта.

2.4.2 Това разрешение е в сила, когато е дадено с писмено уведомление на Доставчикът.

3. В случай, че Потребителят не изплати договорената цена в определения срок – 1(една) седмица след изтичане на заявения период, Доставчикът уведомява Потребителя, след което има право да прекрати абонамента. Ако Потребителят е получил отстъпка, но не е заплатил цената, в определените срокове, отстъпката се анулира по право, без да е необходимо уведомяване от страна на Доставчикът.

4. Рекламация

4.1 Ако поради каквато и да е причина Потребителят остане недоволен от закупената услуга, то той има правото да се откаже от нея в срок от 14 дни (2 седмици) след активирането на услугите от страна на Доставчика. Възстановяването на пълната сума за активиране на услугата става по банков път или в брой в офиса, като потребителя поема всички разходи по възстановяването й.

4.2 Доставчика възстановява частично или не възстановява суми при следните случаи:

закупуване на темплейт или модул

други съпътстващи услуги

7. Гаранции

7.1 Доставчикът не носи отговорност при унищожение или загуба на данни, собственост на Потребителя, по независещи от него причини.

7.2 Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

7.3 Доставчика не носи отговорност при накърняване правата на трета страна и нарушаване на действащото в страната законодателство, от страна на Потребителя.

8. Фактуриране

8.1 Доставчикът издава счетоводни документи в електронен вид съгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационен шифър. Всеки счетоводен документ се изпраща на посочен от Потребителя E-mail адрес в рамките на установения срок.

Съгласно Чл. 113. ал. 4 и ал. 6 от ЗДДС. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.

9. Всички спорове, възникнали между страните по повод изпълнението на договорните отношения се разрешават чрез преговори и по взаимно споразумение в писмена форма. В случай, че същото се окаже невъзможно споровете следва да се отнасят до компетентния Български съд.

10. Страните декларират, че информацията станала им известна във връзка с договора помежду им е конфиденциална и се задължават да я пазят, като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица.

10.1 В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя по договора във връзка с плащане на дължимите възнаграждения или суми, както и при неизпълнение на други задължения от страна на Потребителя, Доставчикът се освобождава от задълженията си по предходната алинея.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Доставка:

Доставката включва, поръчаната от клиента стока, фактура и гаранционна карта.

Доставката, на всички стоки се извършва в срок от 1 до 30 дни за всички по-големи градове, както и всички останали населени места на територията на страната, като срока за доставката зависят от местоположението на клиента.

Цената на доставката е примерна и зивиси от крайната точка където се намира клиента както и избраната куриерска фирма.

Доставката може да бъде извършена, както на адрес посочен от клиента, така и до офис на куриерската фирма – до поискване, при което лицето се задължава да присъства лично при получаване на стоката.

Клиента се задължава, при извършване на поръчката, да предостави необходимата информация за доставка, а именно : Лице за контакт, телефон за връзка, e-mail адрес, адрес за доставка.

Фирма ЛОД Корпорейшън ЕООД си запазва правото да отказва поръчки направени от клиента, без да поема допълнителни ангажименти към лицето направило поръчката.

Фирма ЛОД Корпорейшън ЕООД си запазва правото да отказва поръчки и да възстанови сумата към клиента при промени на цените от доставчика/вносителя на стоката или материалите, или при други непредвидени обстоятелства.

Връщане на стоки:

Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя